lbl_form_header

 • slide
  เราดื่มน้ำสะอาด
  ขอบคุณ!
 • slide
  ขอบคุณที่ช่วย!
 • slide
  น้ำนี้ไม่ได้ทำความสะอาด ...
  คุณสามารถช่วยฉันได้อย่างไร
 • slide
  คุณสามารถให้ฉันกับน้ำดื่มที่ปลอดภัยหรือไม่
  กรุณาบริจาค ...
 • slide
  น้ำนี้สามารถทำให้ฉันรู้สึกแย่ ...
  โปรดช่วยฉัน ...
 • slide
  และเราจะเป็นผู้ป่วยมักจะน้อย!
  ขอบคุณคุณ

ความเป็นมา

มูลนิธิ H.O.A.T

           มูลนิธิ HOATก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม พุทธศักราช 2550 ณ กรุงร็อตเตอร์ดัมซ์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมในด้านเกษตรกรรมทุกประเภท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และประชากรในประเทศไทย ให้มีคุณภาพมากขึ้น สามารถแปลความหมายตามตัวอักษรย่อของมูลนิธิได้ดังต่อไปนี้ H.O.A.T

           H    =   Help                การช่วยเหลือ 
           O    =   Organization     กลุ่มองค์กร 
           A    =   Agriculture       เกษตรกรรม 
           T    =   Thailand          ประเทศไทย 


ความเป็นมา 

            เนื่องจากประธานคณะกรรมการมูลนิธิ Mr.Ruben van Beek สัณชาติดัซท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีคู่ชีวิตเป็นหญิงไทย Mrs.Sriya van Beek ซึ่งมีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ ของประเทศไทย ด้วยความที่มีความชื่นชอบในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา อีกทั้งทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชจริยาวัตรและพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและพสกนิกรไทยเป็นอเนกประการ และพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญมาเป็นเวลานาน คือ การพัฒนางานด้านเกษตรกรรม ซึ่งมูลนิธิ HOAT องค์กรในภาคเอกชนจัดตั้งเป็นมูลนิธิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการตามรอยพระยุคลบาทในการพัฒนาการเกษตรกรรมภายในประเทศไทย เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ และไม่ต้องพลัดถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพ และปัญหาสังคมต่างๆ ที่จะตามมา จึงได้มีการก่อตั้งมูลนิธินี้ขึ้น เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ที่ลำบากให้ได้มีกำลังใจในการที่จะต่อสู้กับชีวิต ทั้งนี้ทางมูลนิธิยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กๆ เยาวชนในประเทศไทย ในวันหนึ่งอนาคตข้างหน้าอาจจะมีความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังสามารถเป็นกำลังสำคัญให้แก่ประเทศชาติ ทางมูลนิธิมีหลายๆโครงการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เด็ก และเยาวชน หากเกษตรกรเหล่านั้นมีความอดทน มุมานะ ต่อสู้ ขยัน ทำมาหากิน ประกอบอาชีพสุจริต ทางมูลนิธิยินดีให้การสนับสนุน และช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น มูลนิธิมีความหวังแค่เพียง ไม่อยากให้คนเราท้อแท้ สิ้นหวัง ในการดำรงชีวิต ขอเพียงแค่ยังมีลมหายใจ ใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่า อย่าโทษกับโชคชะตา วาสนา และขอให้มีความสุขกับคนที่คุณรักนี่เป็นสิ่งที่ทางมูลนิธิพึงปรารถนาอย่างสูงสุด

 


โครงการน้ำดื่มสะอาดปลอดภัย เพื่อเด็กนักเรียนไทยในเขตชนบท


โครงการน้ำดื่มเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550 และได้รับการรับรองระบบการกรองน้ำ จากสถาบันการรับรองความสะอาดปลอดภัยของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งทางมูลนิธิได้นำระบบการกรองน้ำนี้มาดำเนินการในประเทศไทย เป็นประเทศแรกในเอเชีย ฉะนั้นเด็กๆ ในประเทศไทยทั้งหลายที่ได้รับระบบการกรองน้ำนี้ จึงมีความปลอดภัยจากสารต่างๆ ที่เจือปนอยู่ในน้ำ รวมทั้งเชื้อแบคทีเรียอย่าง อีโคไล และ โคลิฟอร์ม หากท่าน บุคคล/หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่มีความสนใจเข้าร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการน้ำดื่ม สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดย คลิ๊ก “โครงการน้ำดื่ม” กรุณาติดต่อมูลนิธินะคะ เด็กๆ จำนวนหลายร้อยคน กำลังรอคอยความอนุเคราะห์และการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีอย่างท่าน ในกรณีที่ท่านร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการ ทางมูลนิธิจะดำเนินการจัดทำ Link ผ่านทางเว็บไซด์ของมูลนิธิ เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลผู้ร่วมบริจาค และเพื่อประชาสัมพันธ์บุคคล หน่วยงาน องค์กร ผู้ใหญ่ใจดีที่เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่อนาคตของชาติจะได้รับสิ่งดีๆ นั่นคือการได้บริโภคน้ำดื่ม ที่มีความสะอาด ปลอดภัย ข้อมูลจะอยู่ด้านซ้ายมือของเว็บไซด์ค่

© Copyright